Podmienky ochrany osobných údajov

Predávajúci bude v postavení správcu osobných údajov spracovávať osobné údaje kupujúceho (Subjektu údajov) uvedené v kúpnej zmluve, objednávke prostredníctvom internetového obchodu, prípadne v jeho registrácii a súvisiacom právnom vzťahu.

  1. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ SPRACOVANÉ:
  • meno a priezvisko
  • poštová adresa
  • emailová adresa
  • telefonický kontakt
  1. ÚČELOM SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV JE:

2.1. Realizácia zmluvného vzťahu – nákup tovaru v prevádzkových miestach  A&E Filii s.r.o., Levočská 2, 080 01 Prešov,

2.2. Riešenie reklamácií

  1. OSOBNÉ ÚDAJE MÔŽU BYŤ POSKYTNUTÉ NASLEDUJÚCIM TRETÍM OSOBÁM:

3.1. Správca zabezpečuje ochranu osobných údajov kupujúceho.

3.2. Spracovanie osobných údajov je realizované Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj iní spracovatelia, prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Správca nevyužíva.

3.3. V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej iba „Nariadenie“).

  1. POUČENIE

4.1. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačovej podobe neautomatizovaným spôsobom.

4.2. Subjekt údajov prehlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú Správcom poskytované dobrovoľne.

4.3. Predávajúci realizuje všetky účelné fyzické a technické opatrenia, aby zabezpečil informácie zhromažďované v spojení s predajom tovaru v jeho prevádzkových miestach.

4.4. Správca týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia informuje, že:

1) osobné údaje Subjektu údajov budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,

2) pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu

3) Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia

4) Správca nemá v úmysle predať osobné údaje Subjektu údajov do tretej zeme, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám,

5) Subjekt údajov má právo (napr. emailom či prostredníctvom poštovej zásielky)

a) kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, tzn. vziať udelený súhlas späť.

b) upravovať svoje osobné údaje a ich rozsah

c) požadovať od Správcu informácie, aké jeho osobné údaje spracováva

d) právo požadovať od Správcu prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu

e) má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi ako aj

f) právo podať sťažnosť u Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

 

Kontaktná adresa:

 A&E Filii s.r.o., Levočská 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Späť do obchodu